Informace k organizaci výuky na 1. stupni od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

v tomto příspěvku najdete informace o organizaci nástupu dětí do školy od pondělí 25. 5. 2020. Všechny informace včetně příloh Vám byly zaslány na e-mailovou adresu.
 
Tímto Vás prosíme o seznámení se s pokyny, všichni si tak usnadníme průběh znovuotevření školy. Důležité je respektovat a dodržovat všechna nařízení MŠMT.

Žáci byli rozděleni do skupin na základě požadavků a potřeb zajištění dopolední nebo celodenní docházky. Přes maximální snahu nebylo možné vytvořit skupiny pouze jedné třídy a byly utvořeny i skupiny smíšené.

Skupiny budou od 25. 5. – 30. 6. neměnné. Prosíme nekontaktujte pedagogy, sekretariát ani vedení školy s žádostí o změnu ve skupině.

Pokyny se budou řídit podle postupného rozvolňování vládních opatření. 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Formulář je možné si vyzvednout v kanceláři školy do pátku 22. 5. 2020.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení podepsané zákonným zástupcem:

* písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
* písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Příchod ke škole a pohyb před školou                       

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáci přicházejí k označenému vchodu v určeném čase, respektují rozvržené časy. Prosíme o dochvilnost.

Schéma příchodů

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V budově školy

Při pohybu na chodbách, návštěvě toalet či společných prostor žáci respektují pokyny zaměstnanců, dodržují rozestupy.
Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Školní stravování

V nabídce bude jeden druh jídla. Objednávání a odhlašování obědů si zajišťují žáci (zákonní zástupci) sami. Žáci budou mít sebou čip. Je nutné dodržovat časový harmonogram výdejů obědů. Oběd je nutné si přihlásit nejpozději předchozí pracovní den do 14.00 hodin. Pokud žáci nedochází do školy, nemají nárok na školní stravování.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

Docházka a nepřítomnost žáka

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Odchody žáků ze školy

Odchod žáků ze školy po dopolední části bude stanoven rozvrhem skupiny.

1. Žáci, kteří odcházejí hned po vyučování, opouštějí školu stejným vchodem, kterým ráno přišli.

2. Ti, co půjdou na oběd, odcházejí ze školy hlavním vchodem.

3. Žáci s celodenní docházkou odcházejí ze školy vchodem školní družiny (pavilon D).

Odchod žáka ze školy u celodenní docházky sdělí zákonný zástupce škole písemnou formou s těmito náležitostmi – jméno žáka, datum a hodina odchodu, způsob odchodu (sám, s doprovodem), podpis rodičů. Informaci zákonný zástupce zapíše do žákovského deníku nebo zašle e-mailem učiteli.

Pozdní příchody

Při příchodu do školy v jiný čas (od lékaře apod.) žák přichází hlavním vchodem, zazvoní na sekretariát a vyčká na službu.

Žák je povinen dodržovat stanovený časový harmonogram, organizační pokyny a hygienická pravidla.

Základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů ve škole, kterými se škola bude řídit, jsou upraveny souborem vydaným MŠMT. 

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019-2020

Všem Vám moc děkuji za spolupráci, pochopení a trpělivost.

Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

Přílohy:
Poučení pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
Informace k organizaci výuky na 1. stupni

Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content