Společenská odpovědnost

 

Škola jako organizace naplňující společenskou

odpovědnost a rovné příležitosti.

Cílem naší školy je dbát na udržení příjemné atmosféry v kolektivech dětí i zaměstnanců, dbát na kvalitní rozvoj vzdělávání, podporovat dobré jméno organizace a zapojovat žáky, žákyně, rodiče i veřejnost do dění ve škole a kolem nás.

 

VIZE, MISE, HODNOTY

Máme vizi, naplňujeme cíle, dodržujeme hodnoty. Víme, kam naše škola směřuje a jaké je její poslání.

 

VIZE

„Jsme škola, která umí, dělá, tvoří, baví a žije s vašimi dětmi.“

 

 

 

 

 

MISE

„V našem žákovi vidíme Vaše dítě.“

 

 

 

 

HODNOTY

Respekt
Porozumění
Odvaha
Stabilita
Víra ve vlastní schopnosti

 

 

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ŠKOLA

Společenskou odpovědnost spatřujeme v těchto oblastech života naší školy:

Oblast ekonomická

Základní škole se řídí rozpočtovými pravidly danými zřizovací listinou.

Oblast sociální

Zdravé prostředí – podpora zdravé mysli

 Poskytujeme příjemné pracovní prostředí pro své zaměstnance a zaměstnankyně, žáky a žákyně. Chodby školy lemují výtvarné práce dětí. V prostorách školy vystavujeme nejrůznější ocenění, ať už to jsou medaile a poháry našich nadějných sportovců/kyň, diplomy či jiná ocenění.

Příjemné prostředí inspiruje, pomáhá rozvíjet kreativitu a podporuje zdravou mysl. Vytváříme takové klima, kde se všichni cítí bezpečně, spokojeně.

Školní jídelna je provozována soukromým subjektem, firmou Gastron. Ta je držitelem certifikátu „Zdravá školní jídelna“. Ve školní jídelně mají žáci možnost výběru 3 jídel, včetně doplňkových salátů a ovoce.

Zdraví našich žáků podporujeme i výukou plavání v našem školním bazénu.

 

 

Principy vzdělávání a osobnostního růstu bereme jako příležitost k rozvoji

Máme stanoveny čtyři hlavní cíle vzdělávání:

 • osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života,
 • udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot,
 • rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí,
 • příprava na pracovní uplatnění. 

V souladu s těmito principy přistupujeme k žákům/kyním tak, že:

 • respektujeme jejich osobnostní nastavení, zájmy a potřeby,
 • učíme je vzájemnému porozumění, spolupráci a umění pomáhat si,
 • rozvíjíme schopnosti v souladu s jejich vzdělávacími potřebami,
 • každý vyučující má rovný přístup ke každému žákovi,
 • hodnocení žáků je transparentní a v souladu s pravidly,
 • bez ohledu na pohlaví, národnost.

Volný čas a kulturní příležitosti

Podporujeme rovné příležitosti ke kvalitnímu trávení volního času tím, že poskytujeme žákům/kyním smysluplnou nabídku ve školní družině, školním klubu a zájmových kroužcích. (odkaz na stránku: pěvecký sbor Kokrháček, vodácký kroužek Katamarán, Keramika, pohybové a sportovní hry, cvičení z matematiky pro 9. ročník, Hip hop, hudební kroužky, …)

Zapojujeme rodiče dětí do dění ve škole. Rodiče tak mají možnost spoluvytvářet zdravé klima ve škole.

Aktivizujeme společenské dění v okolí školy a tím rozvíjíme přirozený komunitní život.

Filantropie

Zapojujeme žáky/kyně do charitativních projektů. Chceme dětem ukázat, že k tomu, aby člověk pomohl, nemusí být velký ani dospělý a nemusí disponovat finančním kapitálem. Pro velkou věc někdy stačí docela málo. Srdce na správném místě a dospěláci, kteří si dobrých srdcí dětí všimnou a dokážou jim dát prostor.

Škola jako vstřícný zaměstnavatel

Vzdělávání a osobnostní růst

 • Podporujeme dlouhodobý odborný i osobnostní rozvoj našich kolegů a kolegyň. Individuální rozvojový plán úzce nasedá na vzdělávací potřeby, které pravidelně ověřujeme během pracovních rozhovorů.
 • Novým zaměstnancům pomáhá s adaptací mentor/ka. Pracovní kolektiv utužujeme během pravidelných výjezdů i neformálních akcí.

Benefity pro zaměstnané

 • Společenská odpovědnost směrem k našim zaměstnaným spatřujeme ve skladbě zaměstnaneckých benefitů. Testujeme i netradiční benefity zaměřené na slaďování pracovní a soukromé sféry (work-life balance). Stejně tak je pro nás důležitá podpora zaměstnaných v oblasti prevence přetížení a vyčerpání.

Kulturní a společenské akce pro zaměstnance/kyně školy

 • Pro své kolegy a kolegyně organizujeme zájezdy na nejrůznější divadelní a kulturní představení, pořádáme sportovně společenské akce, oslavu dne učitelů.

Spravedlivé hodnocení a odměňování

 • Prosazujeme rovné podmínky pro hodnocení a odměňování našich zaměstnanců/kyň. Uvědomuje si totiž, že vizi vedení školy nenaplní bez zapálených kolegů a kolegyň, kterým záleží na rozvoji školy. Motivaci našich lidí podporujeme vstřícnou a otevřenou komunikací, pravidelnými pracovními rozhovory, účastí na zajímavých projektech, rovným přístupem k informacím a příležitostem.
 • Vedení týmů je dovednost, kterou u vedoucích pracovníků/ic v posledních letech podporujeme koučinkem, mentoringem a supervizí.

Oblast environmetální

Životní prostředí

Snahou školy, jak být šetrný k životnímu prostředí, začíná nastavením regulace topného systému v celé škole, kogenerační jednotky, filtrací vody v bazénu a z ní vyplývající malá spotřeba.

Škola se velmi věnuje třídění odpadu. Má nastaven systém sběrných nádob na každém patře a zajišťuje přítomnost příslušného kontejneru na pozemku školy. Nádoby na sběr papíru ve třídách. Pravidelně je organizován ve škole sběr papíru.

S tím souvisí i šetrné zacházení s vodou a elektřinou, které dodržujeme a vedeme k tomu i žáky/ně.

Dále se u žáků/yň snažíme zvýšit zájem k ochraně životního prostředí tím, že začleňujeme témata environmentální výchovy do vyučovaných předmětů, pořádáme tématický den Země.

Jako škola se zapojujeme do sběru lesních plodů (žaludu a kaštanů). Některé třídy za zapojují do programu Les ve škole.

Stravování je řešeno soukromým subjektem

Věk budovy je takový, že je energeticky nevyhovující a proto vznikl projekt na modernizaci a energetickou úsporu objektu základní školy.

 

Skip to content