Informace k organizaci výuky od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

v tomto příspěvku najdete souhrn informací k 1. fázi návratu žáků 1. stupně do školy a režimových opatření od pondělí 12. dubna 2021.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Informace MŠMT k provozu škol od 12. dubna 2021 jsou dostupné ZDE

 

Tímto Vás prosíme o seznámení se s pokyny. Důležité je respektovat a dodržovat všechna doporučení a opatření MŠMT.         

Prosíme zákonné zástupce, aby vstupovali do budovy školy pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a ostatními osobami.

Dejte přednost komunikaci přes e-mail či telefon.

Žádáme rodiče, aby do školy docházely děti zdravé bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění. V opačném případě budeme apelovat na rodiče, aby si dítě převzali do domácího léčení bez zbytečného odkladu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

Organizace výuky tříd 1. stupně v týdenních rotacích

Prezenční výuka pro žáky 1. stupně bude probíhat v týdenních rotacích (střídání celých tříd po týdnech).

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

týden prezenční výuka
VE ŠKOLE
distanční výuka
DOMA
12. 4. – 16. 4. 2021 1. A, 1. C, 2. B, 3. A, 3. B, 4. B, 4. C 1. B, 2. A, 2. C, 3. C, 4. A, 5. A, 5. B, 5. C
19. 4. – 23. 4. 2021 1. B, 2. A, 2. C, 3. C, 4. A, 5. A, 5. B, 5. C 1. A, 1. C, 2. B, 3. A, 3. B, 4. B, 4. C
26. 4. – 30. 4. 2021 1. A, 1. C, 2. B, 3. A, 3. B, 4. B, 4. C 1. B, 2. A, 2. C, 3. C, 4. A, 5. A, 5. B, 5. C
3. 5. – 7. 5. 2021 1. B, 2. A, 2. C, 3. C, 4. A, 5. A, 5. B, 5. C 1. A, 1. C, 2. B, 3. A, 3. B, 4. B, 4. C

Výuka

Výuka pokračuje podle rozvrhu, který bude upraven v souladu se zachováním stejných skupin.

Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou zakázány.

Prezenční výuka probíhá ve stejných skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).  Příchody, odchody a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Ochrana úst a nosu

Všichni mají povinnost nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole.

  1. Zaměstnanci – respirátor (standardy dle MO MZd).
  2. Žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (chirurgická rouška, respirátor). Velikost roušky lze upravit zkrácením gumiček.

Ranní příchody

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pro žáky je zajištěn pedagogický dohled u šaten a na chodbách.

Žáci do školy přicházejí bočními vchody ke svým šatnám (třídám) bez doprovodu rodičů podle harmonogramu.

Odchody ze školy

Osoby, které budou vyzvedávat děti ze školní družiny, přes zvonek nahlásí jméno a příjmení dítěte a vyčkají na jeho příchod.

Školní družina 1. – 2. třídy

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. tříd.
Z tohoto důvodu nebude ranní družina zajištěna.
Odpolední provoz školní družiny bude do 16.00 hodin.

Školní družina pro žáky 3. tříd

U žáků 3. tříd není možné dodržet podmínku homogenity skupiny žáků jedné třídy, provoz školní družiny nebude zajištěn.

Školní klub

Ve školním klubu není možné dodržet podmínku homogenity skupiny žáků jedné třídy, provoz školního klubu nebude zajištěn.

Kroužky

Všechny zájmové aktivity jsou nadále zrušeny.

Školní stravování

Nástupy na oběd jednotlivých tříd jsou stanoveny tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci žáků ve školní jídelně. O harmonogramu nástupu na oběd budou žáky a rodiče informovat třídní učitelé. Pokud žáci půjdou na oběd v průběhu vyučování, po obědě se vrátí do třídy, dokončí výuku a poté odcházejí domů nebo do školní družiny.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce přítomní ve škole.

Výdej obědů pro žáky v distanční výuce

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají v době povinné distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do vlastních nádob. Výdej obědů bude v čase od 10.30 do 13.00 hodin (příchod z Erbenovy ulice přes rampu, předem se nahlásit v kuchyni).

Objednávky obědů

V nabídce budou všechny druhy jídel.

Všichni žáci si přihlašování obědů zajišťují sami. Doporučujeme využívat internetové objednávání nebo objednávky přes mobilní aplikaci. Pro výdej obědů je nutné s sebou nosit čip. Objednání stravy je nutné provést vždy nejpozději den předem do 14.00 hodin na následující den (objednání na pondělí nejpozději v pátek do 14.00 hodin, nelze objednat během víkendu).

Žákům, kteří nebudou mít oběd objednán, nebude umožněno zakoupení oběda na místě v daný den.

Provoz škol pro děti rodičů vybraných profesí 

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. 

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.

Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

V případě zájmu o zajištění péče kontaktujte paní vychovatelku Korábovou p.korabova@zs-jestedska.cz, tel. 739 226 075.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Liberec 7. dubna 2021                                                           Mgr. Lukáš Houda, ředitel školy

 
Komentáře a odkazy nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.

Skip to content