Poradenství

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

  • poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • k hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy (posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog a metodik prevence (bližší informace viz níže Poradenský tým) 

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE – klikněte zde

 

PORADENSKÝ TÝM 

Výchovný poradce: Mgr. Alice Suchomelová

místnost: Kabinet angličtiny a dějepisu, pavilon B

e-mail: a.suchomelova@zs-jestedska.cz

konzultace: út 15.00-16.00 (po předchozí domluvě)

Činnost výchovné poradkyně
Činnost výchovné poradkyně

 

Speciální pedagog: Mgr. Jitka Marečková

místnost: Kabinet poradenského pracoviště, pavilon A

e-mail: speci.pedagog@zs-jestedska.cz

telefon: 777 053 498

konzultace: po a út (po předchozí domluvě, nejlépe e-mailem)

Činnost speciální pedagožky
Činnost speciální pedagožky

 

Školní psycholog: Mgr. Dana Fišerová

místnost: Kabinet poradenského pracoviště, pavilon A

e-mail: d.dlouha@zs-jestedska.cz

konzultace: po a pá 8.00 – 14.00 (po předchozí domluvě e-mailem)

Činnost školní psycholožky
Činnost školní psycholožky

 

Metodik primární prevence: Mgr. Eva Bednářová

e-mail: e.bednarova@zs-jestedska.cz

konzultace: nyní rodičovská dovolená, konzultace možná po předchozí domluvě e-mailem

kontaktní osoba: Mgr. Eva Bambuchováe.bambuchova@zs-jestedska.cz

místnost: ředitelna školy

konzultace: čt 15.00 – 16.00 (po předchozí domluvě)

Činnost metodičky prevence
Činnost metodika prevence

 

Koordinátor inkluze: Mgr. Věra Štěpánková

místnost: pavilon A, 2. schodiště

e-mail: v.stepankova@zs-jestedska.cz

konzultace: čt 15.00-16.00 (po předchozí domluvě)

 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

(PP RCH) 

  • PP RCH je soubor opatření, která mají efektivně, cíleně a účinně předcházet problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření
  • mezi rizikové chování patří: agrese, šikana, kyberšikana, záškoláctví, rasismus, xenofobie, užívání alkoholu/tabáku a dalších návykových látek, nelátkové závislosti (např. hazard, počítačové hry atd.), poruchy příjmu potravy, kriminální chování, působení sekt a extremistických náboženských směrů, rizikové sexuální chování, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě
  • škola má  zpracován Preventivní program na aktuální školní rok (v papírové formě k nahlédnutí na ředitelství)
  • program obsahuje nespecifickou i specifickou primární prevenci, obě jsou zaměřeny nejen na žáky školy, ale i jejich zákonné zástupce a pedagogický sbor
  • konkrétní aktivity všeobecné primární prevence pro žáky probíhají v rámci výuky a také formou programů od externích poskytovatelů (např. semináře, besedy apod.)
  • naším nejvýznamnějším a dlouhodobým externím poskytovatelem je Maják o.p.s. (http://www.majakops.cz/ ), díky němuž probíhají  tematické semináře pro 3. třídy a akreditované komplexní preventivní programy pro žáky 4. – 9. tříd (seznam témat a programů pro aktuální školní rok naleznete v Aktuálních informacích výše) – programy jsou zpoplatněny, prozatím se nám dařilo programy financovat  především  z grantů a dotací
  • v roce 2019 jsou semináře a komplexní programy primární prevence Majáku o.p.s. financovány z programu Specifická primární prevence rizikového chování v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje. Náš projekt primární prevence rizikového chování  „Prevence u nás stále hraje prim II“ byl podpořen dotací ve výši 47 400 Kč. Programy Kybersvět pro 5. třídy jsme získali zdarma, a to díky spolupráci Majáku, o.p.s. s firmou Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
Skip to content