Poradenství

AKTUÁLNÍ  INFORMACE:

Projekt NNTB (NeNech To být)

 

PORADENSKÝ TÝM

Výchovný poradce: Mgr. Hana Vrabcová

sídlo: Kabinet přírodopisu a zeměpisu, B

e-mail: h.vrabcova@zs-jestedska.cz

konzultace: út 15:00-16:00, domluva předem nutná

činnost:

– radí při neprospěchu ve škole, problémech se zvládáním učiva

– eviduje žáky se specifickými poruchami učení, pomáhá a radí v sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými poruchami učení – dysgrafie, dyslexie apod.

– radí a pomáhá zvládat problémy ve vztazích se spolužáky, s učiteli, ale i s osobními problémy (rodina apod.)

– pomáhá při volbě povolání – poskytuje informace o školách, přijímacím řízení a přihláškách na střední školy

– spolupracuje s rodiči problémových žáků, přísedící ve výchovné komisi

– koordinuje činnost speciálního pedagoga a školního psychologa

 

 

Speciální pedagog: Mgr. Jitka Marečková

sídlo: pavilon A

e-mail: speci.pedagog@zs-jestedska.cz

přítomnost: úterý 8.00 – 14.00 (šk. rok 2016/2017)

Konzultace po předchozí domluvě (e-mail).

činnost:

– práce převážně s žáky I. stupně, s rodiči a pedagogy

– diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy

– poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání

– vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci IVP

– vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků

 

Školní psycholog: Mgr. Dana Dlouhá

sídlo: pavilon A

e-mail: d.dlouha@zs-jestedska.cz

přítomnost: pátek 8.00 – 14.00 (šk. rok 2016/2017)

Konzultace po předchozí domluvě (e-mail).

činnost:

– spolupráce při zápisu do 1. ročníků základního vzdělávání

– depistáž, diagnostika a náprava specifických poruch učení a chování

– metodická podpora pedagogů při vytváření podpůrných opatření ve vzdělávání žáků

– práce s třídami i jednotlivci

– diagnostické činnosti v prostředí školy

– vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků

– činnosti orientující se na žáky, rodiče a pedagogy

– spolupráci se školskými poradenskými zařízeními

 

Metodik primární prevence: Mgr. Eva Bednářová

sídlo:

e-mail: e.slovackova@zs-jestedska.cz

konzultace: mateřská dovolená, bez konzultací

kontaktní osoba: Mgr. Eva Bambuchová – e.bambuchova@zs-jestedska.cz

činnost:

– metodicky usměrňuje a sjednocuje preventivní činnosti na škole

– koordinuje a zařizuje programy primární prevence (Maják o.p.s. apod.)

– radí při problémech se záškoláctvím, šikanou, závislostmi, kriminalitou, vandalismem, rasismem atd.

– věnuje se především žákům s problémovým a rizikovým chováním a žákům pocházející ze složitých rodinných podmínek

– spolupracuje s rodiči žáků výše zmíněných

– pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole

– přísedící ve výchovné komisi